Informacja

W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies uniemożliwi korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach niniejszej witryny. Więcej informacji w Polityce Plików Cookies.

Moventum

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Transakcje onlineINFORMACJE O DYSTRYBUTORZE

Dystrybucja jednostek uczestnictwa
Szczegółowe informacje dotyczące Moventum sp. z o. o. (dalej: dystrybutor) oraz usługi pośrednictwa:

1) firma (nazwa) dystrybutora

Usługa pośrednictwa świadczona jest przez Moventum spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa

Lista obsługiwanych funduszy przez Moventum Sp. z o. o. w ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa

3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy

Moventum sp. z.o.o. prowadzi działalność w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12A.

4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia

Moventum Sp. z o.o. oświadcza, że pośredniczy na mocy decyzji KNF DFN - 4034-18/98 z 4 grudnia 1998 roku, które zostało zmienione decyzją DFN - 4034-31/99-2095 z 8 października 1999 r. w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora

Moventum Sp. z o.o. prowadzi obsługę klientów poprzez Internet , telefon, system IVR.

6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem

W ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, Uczestnik może kontaktować się z Moventum Sp. z o.o. w następujący sposób:

    1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI:

    NN Investment Partners TFI S.A.: 801 690 555 ; 22 541 75 11

    2. za pośrednictwem Serwisu Internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI:

    NN Investment Partners TFI S.A.

USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI

Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego

Usługa pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych świadczona przez Moventum sp. z o.o. polega na przyjmowaniu od klientów zleceń nabycia lub odkupienia (w tym konwersji lub zamiany) i ich przekazywaniu do agenta transferowego funduszu w celu ich realizacji przez fundusz. Ryzyko jakie wiąże się z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych określają prospekty inwestycyjne tych funduszy, a także kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów alternatywnych funduszy inwestycyjnych, dostępne w języku polskim na stronach internetowych towarzystw wskazanych poniżej.
Moventum Sp. z o.o. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Usługi świadczone przez Moventum Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:

 1. Przyjmowanie zleceń Uczestników przez media elektroniczne (telefon, system IVR);
 2. Przyjmowanie zleceń za pomocą platformy internetowej;
 3. Przekazywanie przyjętych zleceń do agenta transferowego;
 4. Udzielenie informacji Uczestnikom i potencjalnym Uczestnikom o zasadach uczestnictwa w Funduszach oraz stanie ich rejestrów przez telefon

Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników Moventum Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/IVR

 1. Moventum Sp. z o.o. nie prowadzi obsługi kasowej klientów. Pracownik Moventum Sp. z o.o. nie może przyjmować żadnych środków pieniężnych od klientów.
 2. Moventum Sp. z o.o. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego.
 3. Pracownicy Moventum Sp. z o.o. przyjmując zlecenie od uczestnika/ów nie mogą sugerować w jakikolwiek sposób uczestnikowi dokonania wyboru danego Towarzystwa / funduszu, którego jednostki uczestnictwa są dystrybuowane przez Moventum Sp. z o.o. Klient podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz złożeniu danego zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa. Pracownik Moventum Sp. z o.o. udziela klientom rzetelnych informacji dotyczących zasad uczestnictwa w funduszach oraz oferowanych przez fundusze produktach. Pracownik nie może składać żadnych obietnic, co do przyszłych wyników funduszy. Pracownik oferuje klientowi wykonanie testu w celu upewnienia się, iż wiedza posiadana przez klienta na temat zasad inwestowania w poszczególnych funduszach pozwala na świadome złożenie zlecenia/dyspozycji.

Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez:

 1. Kontakt telefoniczny z pracownikiem Moventum Sp. z o.o.. Pracownik Moventum Sp. z o.o. udzieli klientowi wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach, pobieranych opłat, warunków korzystania ze zwolnienia i obniżenia opłat manipulacyjnych, zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw (w zakresie wskazanym przez Fundusze/Subfundusze w materiałach reklamowych i informacyjnych otrzymanych od TFI).
 2. Strony internetowe poszczególnych TFI:
  1. www.nntfi.pl (dla Klientów NN Investment Partners TFI S.A.);
  Na stronach tych dostępne są również prospekty funduszy inwestycyjnych i funduszy zagranicznych wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tych prospektach, sprawozdania finansowe oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów:
  1. NN Investment Partners TFI S.A.

INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW, OPŁAT I PROWIZJI

Informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości;

Koszty, Opłaty i Prowizje

Moventum Sp. z o.o. jest podmiotem działającym na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i nie pobiera opłat za świadczone usługi dystrybucyjne od Uczestników funduszy inwestycyjnych, z tym, że może pobierać opłaty manipulacyjne za przyjęte zlecenie. Tabele opłat manipulacyjnych ustalają poszczególne Fundusze.

Moventum Sp. z o.o., zgodnie z art. 32a ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, może otrzymywać od towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, następujące rodzaje świadczeń:

 1. świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyjmowane lub przekazywane osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania świadczonej usługi na rzecz klienta, w szczególności:
  1. opłaty na rzecz organu nadzoru,
  2. podatki, należności publicznoprawne oraz inne opłaty, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa;
 2. inne świadczenia pieniężne lub świadczenia niepieniężne, jeżeli:
  1. są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, na rzecz klienta, i których wysokość jest ustalana w oparciu o ponoszone przez Moventum Sp. z o.o. koszty. Zasadność wypłaty takich świadczeń jest weryfikowana przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
  2. ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klienta tego podmiotu, w postaci materiałów szkoleniowych, reklamowych (typu kalendarze, notesy, długopisy) i informacyjnych lub szkoleń pracowników Moventum Sp. z o.o. – co umożliwia pozyskanie aktualnej wiedzy na temat jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa będących przedmiotem usługi oraz zasad obsługi klienta, dzięki czemu klient ma zapewnioną obsługę według aktualnych standardów rynkowych. Moventum Sp. z o.o. otrzymuje świadczenia pieniężne wynikające z wykonanych czynności mających na celu poprawę jakości świadczonych usług.

ZASADY POSTĘPOWANIA Z REKLAMACJAMI UCZESTNIKÓW

Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora

Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników:

Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej jakości świadczonych usług przez Moventum Sp. z o.o., jak również sposobu, prawidłowości realizacji zleceń i dyspozycji w podziale na poszczególne Towarzystwa, za pośrednictwem:
 1. Telefonu:
  NN Investment Partners TFI S.A.: 22 541 77 55
 2. Serwisu na stronach poszczególnych Towarzystw
 3. Korespondencyjne na adres:
  ProService Finteco Sp. o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
Reklamacja powinna określać:
 1. dane reklamowanego zlecenia lub dyspozycji ( typ, data złożenia, Fundusz/Subfundusz, wartość zlecenia);
 2. dane Uczestnika (właściciela rejestru);
 3. dane osoby składającej reklamację;
 4. przedmiot reklamacji.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji/ skargi dotyczących działalności Funduszu, Towarzystwa lub innego niż ProService dystrybutora jest uzależniony od Towarzystw, których to reklamacja dotyczy i jest określona w procedurach danego Towarzystwa.
 • W przypadkach przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, odpowiednia informacja z podaniem przyczyny i terminu zakończenia rozpatrywania reklamacji jest przesyłana na adres Uczestnika.
 • Moventum rozpatruje reklamacje dotyczące świadczonych przez siebie usług dystrybucyjnych w terminie 30 dni. W przypadkach przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji odpowiednia informacja z podaniem przyczyny i przewidywanego terminu zakończenia rozpatrywania reklamacji (nie dłuższego jednak niż 60 dni) jest przesyłana do skarżącego.
 • Odpowiedzi na reklamacje / skargi udzielane są przez Moventum Sp. z o.o. pisemnie, chyba że skarżący wskazał inną formę przekazania odpowiedzi.
 • Reklamacje dotyczące działalności Funduszu, Towarzystwa lub innego niż Moventum dystrybutora przekazywane są do odpowiedniej jednostki organizacyjnej agenta transferowego, która zajmuje się ich rozpatrywaniem, zgodnie z określonymi przez Towarzystwo procedurami.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW

Podstawowe zasady postępowania dystrybutora w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informacja, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach:

Zarządzanie konfliktem interesów

Moventum Sp. z o.o. opracowało regulamin wewnętrzny, którego celem jest zapobieganie konfliktom interesów oraz ochrona informacji poufnych w spółce.

Na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o zasadach postępowania podmiotu w przypadku powstania konfliktu interesów.

Konflikt Interesów – okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem dystrybutora lub osoby powiązanej z dystrybutorem a obowiązkiem działania przez dystrybutora w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tego dystrybutora oraz okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami klientów tego dystrybutora,

Osoba Powiązana – osoba wchodząca w skład statutowych organów Moventum Sp. z o.o., wspólnik posiadający co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników, osoba pozostająca z Moventum Sp. z o.o. w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co Moventum Sp. z o.o.

W celu wprowadzenia rozwiązania, mającego na celu identyfikację rzeczywistych Konfliktów Interesów, zarządzanie nimi i ich kontrolę, Moventum Sp. z o.o. zidentyfikował potencjalne Konflikty Interesów, które mogą wystąpić w związku z działalnością Moventum Sp. z o.o.

Zidentyfikowane obszary konfliktów interesów (lista niekompletna):

 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. posiada obiektywny powód lub powód natury finansowej, aby preferować klienta w stosunku do innego klienta;
 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. otrzyma od osoby innej niż klient korzyść majątkową, inną niż standardowe opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta;
 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. może uzyskać korzyść, albo uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez klienta;
 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta i może ona być rozbieżna z interesem klienta;
 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. prowadzi taką sama działalność jak działalność prowadzona przez klienta lub pracownik Moventum Sp. z o.o. prowadzi taka samą działalność jak Moventum Sp. z o.o.;
 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. wykorzystuje informacje dotyczące jednego klienta w celu pozyskania korzyści lub uniknięcia straty dla drugiego klienta;
 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. wykorzystuje informacje poufne w celu uzyskania korzyści, uniknięcia straty.

Przyjęte metody i procedury zarządzania konfliktami interesów

Moventum Sp. z o.o. zapewnia swoim pracownikom niezależność w świadczeniu usług, polegających na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy lub tytułów uczestnictwa funduszy, poprzez zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej, rozdzielnie funkcji jednostki prowadzącej działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa od jednostek odpowiedzialnych za czynności agenta transferowego Moventum Sp. z o.o., oraz odpowiednią politykę wynagrodzeń, co zapobiega konfliktom interesów, a w razie ich wystąpienia zapewnia ochronę Klientów przed ich szkodliwym wpływem.

Moventum Sp. z o.o. kontroluje także podejmowanie innej działalności zarobkowej / społecznej przez pracownika Moventum Sp. z o.o. oraz przyjmowanie prezentów / świadczeń w postaci materialnej lub niematerialnej, a także inwestycje własne pracowników.

Moventum Sp. z o.o. zapewnił, ze klient podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz o złożeniu danego zlecenia/dyspozycji.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych

Każdy pracownik Moventum Sp. z o.o. zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, nieujawniania i niewykorzystywania informacji uzyskanych w ramach pracy do innych celów niż należyte wykonanie obowiązków pracowniczych.

Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich Informacji Poufnych pozyskanych

w trakcie świadczenia pracy w Moventum Sp. z o.o.

Obowiązek wymieniony powyżej wiąże bezterminowo pracowników również po ustaniu stosunku pracy pomiędzy pracownikiem Moventum Sp. z o.o. a Moventum Sp. z o.o.

Moventum Sp. z o.o. wdrożyło rozwiązania techniczne i organizacyjne, których celem jest ograniczenie dostępu do informacji tylko do osób do tego uprawnionych.

Sposoby zarzadzania konfliktem interesów w przypadku jego wystąpienia:

Mając na uwadze, że organizacja oraz regulacje wewnętrzne Moventum Sp. o.o. zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta – Dystrybutor ma obowiązek przyjąć zlecenie od Klienta. Jeżeli przed przyjęciem pierwszego zlecenia od Klienta lub po jego przyjęciu pracownik Dystrybutora uzna, że w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa dla Klienta wystąpił konflikt interesów – ma obowiązek zawiadomić o tym swojego przełożonego, który może wydać decyzję o przekazaniu Klientowi informacji o wystąpieniu takiego przypadku, niezależnie od faktu, że nie doszło do naruszania interesu Klienta. Informację przekazuje się Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji, a zakres i sposób przedstawiania danych powinien być dostosowany do kategorii klienta detalicznego.

Jeżeli Pracownik Dystrybutora posiada wiedzę, że pomiędzy nim a klientem występuje konflikt interesów, niezwłocznie informuje o tym swojego bezpośredniego przełożonego, który obowiązany jest odsunąć tego Pracownika od obsługi Klienta.

W każdym przypadku stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów – Pracownik Dystrybutora zawiadamia o tym swego przełożonego, który monitoruje czy realizacja usługi pośrednictwa została wykonana zgodnie z obowiązującymi Dystrybutora procedurami i przepisami prawa i czy nie doszło do naruszenia interesu Klienta.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJE DODATKOWE

Zasady traktowania klientów – ogólne

Dystrybutor traktuje wszystkich klientów jako klientów detalicznych.

Wniosek o zmianę statusu klienta:

Klient inny niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a–m ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi może wystąpić do Dystrybutora z wnioskiem o traktowanie go jak klienta profesjonalnego w postaci pisemnej bezpośrednio w POK lub przesłać na adres korespondencyjny wskazany w pkt 3) powyżej. Wniosek może zostać uwzględniony wyłącznie w przypadku, gdy taki klient spełnia wszystkie następujące warunki:

 • zawierał transakcje nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa o znacznej wartości, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
 • wartość portfela jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa tego klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;
 • pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa.
Zasady traktowania klientów – w przypadku uwzględnienia wniosku o traktowanie klienta jak klienta profesjonalnego:
 • Informacje kierowane przez Dystrybutora do klienta profesjonalnego, w tym informacje upowszechniane przez Dystrybutora w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, a także te które mogą stanowić podstawę podjęcia przez klientów decyzji o skorzystaniu z danej usługi, nie muszą zawierać takiego zakresu danych, ani nie muszą być przedstawione w taki sposób, aby mogli oni zrozumieć specyfikę danej usługi i będącego przedmiotem danej usługi instrumentu finansowego oraz związane z nim ryzyko, w szczególności nie muszą zawierać w formie ujednoliconej informacji o:
  • podmiocie oraz świadczonych przez niego usługach;
  • instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez podmiot;
  • kosztach i opłatach związanych z usługami świadczonymi przez podmiot.
 • Dystrybutor nie musi przeprowadzać testu odpowiedniości wobec klienta profesjonalnego, jeśli uzna, że posiada on niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka związanego z danymi jednostkami uczestnictwa, tytułami uczestnictwa lub świadczonymi usługami.

Akty prawne, poniżej adres łącza internetowego:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/akty_prawne_sektor_kapitalowy

Poniżej przedstawiamy łącze elektroniczne do platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów pragnących pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w związku z internetowym zawarciem umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego dostarczanego przez Moventum Sp. z o.o.:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

O ile wiążące Państwa z Moventum Sp. z o.o. umowy przewidują możliwość pozasądowego rozwiązania ewentualnych sporów przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, podajemy adres łącza internetowego:
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne

Moventum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa