Informacja

W związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies uniemożliwi korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach niniejszej witryny. Więcej informacji w Polityce Plików Cookies.

Moventum

Franklin Templeton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Transakcje online

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Transakcje onlineZakończenie dystrybucji J.U. Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Moventum sp. z o.o., podmiotu świadczącego usługi dystrybucyjne na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) nr DFN -4034- 31/99-2095 z dnia 8 października 1999 roku, uprzejmie informujemy, że z dniem 31 maja 2022 r. zaprzestajemy świadczenia tych usług poprzez serwis transakcyjny Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. pozwalający na składanie zleceń finansowych i dyspozycji niefinansowych w zakresie jednostek uczestnictwa Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr Rfi 1315 z siedzibą w Warszawie poprzez stronę:

https://moventum.com.pl/int2templetonpl/efund/templetonpl/Login.app

Tym samym niniejszą korespondencję prosimy potraktować jako wypowiedzenie dotychczasowej umowy o świadczenie usług pośrednictwa przy przyjmowaniu zleceń poprzez serwis transakcyjny, świadczonych na podstawie Regulaminu korzystania z internetowej Platformy Transakcyjnej – umowa rozwiąże się z dniem 31 maja 2022 r.

Zakończenie dystrybucji J.U. Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Zakończenie dystrybucji J.U. TFI Allianz

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 maja 2022r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska TFI S.A. kończy współpracę z dystrybutorem Moventum Sp. z o.o., który świadczy telefoniczną usługę przyjmowania zleceń zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Od 1 czerwca 2022 r. będą Państwo mogli składać zlecenia i dyspozycje, które dotyczą funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska TFI S.A. w serwisie internetowym Allianz 24 lub Allianz Inwestor pod adresem www.allianz.pl, poprzez infolinię Towarzystwa pod nr 22 541 79 79 lub za pośrednictwem innych dystrybutorów (lista dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej allianz.pl).

INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE

Dystrybucja jednostek uczestnictwa
Szczegółowe informacje dotyczące Moventum sp. z o. o. (dalej: dystrybutor) oraz usługi pośrednictwa:

1) firma (nazwa) dystrybutora

Usługa pośrednictwa świadczona jest przez Moventum spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2) lista funduszy, z którymi dystrybutor zawarł umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa

Lista obsługiwanych funduszy przez Moventum Sp. z o. o. w ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa

3) wskazanie miejsc prowadzenia przez dystrybutora działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy

Moventum sp. z.o.o. prowadzi działalność w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12A.

4) oświadczenie potwierdzające, że dystrybutor posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia

Moventum Sp. z o.o. oświadcza, że pośredniczy na mocy decyzji KNF DFN - 4034-18/98 z 4 grudnia 1998 roku, które zostało zmienione decyzją DFN - 4034-31/99-2095 z 8 października 1999 r. w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

5) sposoby komunikowania się klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora

Moventum Sp. z o.o. prowadzi obsługę klientów poprzez Internet , telefon, system IVR.

6) dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z dystrybutorem

W ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, Uczestnik może kontaktować się z Moventum Sp. z o.o. w następujący sposób:

    1. telefonicznie pod numerami telefonów odpowiednimi dla poszczególnych TFI:

    NN Investment Partners TFI S.A.: 801 690 555 ; 22 541 75 11
    TFI Allianz Polska S.A.: 22 541 79 79
    Templeton Asset Management (Poland) TFI. S.A.: 22 541 75 88

    2. za pośrednictwem Serwisu Internetowego odpowiednio ze stron internetowych poszczególnych TFI:

    NN Investment Partners TFI S.A.
    Templeton Asset Management (Poland) TFI. S.A.

USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI

Podstawowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego

Usługa pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych świadczona przez Moventum sp. z o.o. polega na przyjmowaniu od klientów zleceń nabycia lub odkupienia (w tym konwersji lub zamiany) i ich przekazywaniu do agenta transferowego funduszu w celu ich realizacji przez fundusz. Ryzyko jakie wiąże się z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych określają prospekty inwestycyjne tych funduszy, a także kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów alternatywnych funduszy inwestycyjnych, dostępne w języku polskim na stronach internetowych towarzystw wskazanych poniżej.
Moventum Sp. z o.o. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Usługi świadczone przez Moventum Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:

 1. Przyjmowanie zleceń Uczestników przez media elektroniczne (telefon, system IVR);
 2. Przyjmowanie zleceń za pomocą platformy internetowej;
 3. Przekazywanie przyjętych zleceń do agenta transferowego;
 4. Udzielenie informacji Uczestnikom i potencjalnym Uczestnikom o zasadach uczestnictwa w Funduszach oraz stanie ich rejestrów przez telefon

Zasady Postępowania Stosowane przez Pracowników Moventum Sp. z o.o. przy przyjmowaniu zleceń przez telefon/IVR

 1. Moventum Sp. z o.o. nie prowadzi obsługi kasowej klientów. Pracownik Moventum Sp. z o.o. nie może przyjmować żadnych środków pieniężnych od klientów.
 2. Moventum Sp. z o.o. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego.
 3. Pracownicy Moventum Sp. z o.o. przyjmując zlecenie od uczestnika/ów nie mogą sugerować w jakikolwiek sposób uczestnikowi dokonania wyboru danego Towarzystwa / funduszu, którego jednostki uczestnictwa są dystrybuowane przez Moventum Sp. z o.o. Klient podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz złożeniu danego zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa. Pracownik Moventum Sp. z o.o. udziela klientom rzetelnych informacji dotyczących zasad uczestnictwa w funduszach oraz oferowanych przez fundusze produktach. Pracownik nie może składać żadnych obietnic, co do przyszłych wyników funduszy. Pracownik oferuje klientowi wykonanie testu w celu upewnienia się, iż wiedza posiadana przez klienta na temat zasad inwestowania w poszczególnych funduszach pozwala na świadome złożenie zlecenia/dyspozycji.

Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach poprzez:

 1. Kontakt telefoniczny z pracownikiem Moventum Sp. z o.o.. Pracownik Moventum Sp. z o.o. udzieli klientowi wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach, pobieranych opłat, warunków korzystania ze zwolnienia i obniżenia opłat manipulacyjnych, zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw (w zakresie wskazanym przez Fundusze/Subfundusze w materiałach reklamowych i informacyjnych otrzymanych od TFI).
 2. Strony internetowe poszczególnych TFI:
  1. www.nntfi.pl (dla Klientów NN Investment Partners TFI S.A.);
  2. www.allianz.pl (dla Klientów TFI Allianz Polska S.A.);
  3. www.franklintempleton.pl (Templeton Asset Management (Poland) TFI. S.A.).
  Na stronach tych dostępne są również prospekty funduszy inwestycyjnych i funduszy zagranicznych wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tych prospektach, sprawozdania finansowe oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów:
  1. NN Investment Partners TFI S.A.
  2. TFI Allianz Polska S.A.
  3. Templeton Asset Management (Poland) TFI. S.A.

INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW, OPŁAT I PROWIZJI

Informacje o wszystkich przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b ustawy, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – także o sposobie ustalania ich wysokości;

Koszty, Opłaty i Prowizje

Moventum Sp. z o.o. jest podmiotem działającym na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i nie pobiera opłat za świadczone usługi dystrybucyjne od Uczestników funduszy inwestycyjnych, z tym, że może pobierać opłaty manipulacyjne za przyjęte zlecenie. Tabele opłat manipulacyjnych ustalają poszczególne Fundusze.

Moventum Sp. z o.o., zgodnie z art. 32a ust. 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, może otrzymywać od towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, następujące rodzaje świadczeń:

 1. świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyjmowane lub przekazywane osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania świadczonej usługi na rzecz klienta, w szczególności:
  1. opłaty na rzecz organu nadzoru,
  2. podatki, należności publicznoprawne oraz inne opłaty, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa;
 2. inne świadczenia pieniężne lub świadczenia niepieniężne, jeżeli:
  1. są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, na rzecz klienta, i których wysokość jest ustalana w oparciu o ponoszone przez Moventum Sp. z o.o. koszty. Zasadność wypłaty takich świadczeń jest weryfikowana przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
  2. ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klienta tego podmiotu, w postaci materiałów szkoleniowych, reklamowych (typu kalendarze, notesy, długopisy) i informacyjnych lub szkoleń pracowników Moventum Sp. z o.o. – co umożliwia pozyskanie aktualnej wiedzy na temat jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa będących przedmiotem usługi oraz zasad obsługi klienta, dzięki czemu klient ma zapewnioną obsługę według aktualnych standardów rynkowych. Moventum Sp. z o.o. otrzymuje świadczenia pieniężne wynikające z wykonanych czynności mających na celu poprawę jakości świadczonych usług.

ZASADY POSTĘPOWANIA Z REKLAMACJAMI UCZESTNIKÓW

Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez dystrybutora

Zasady postępowania z reklamacjami Uczestników:

Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej jakości świadczonych usług przez Moventum Sp. z o.o., jak również sposobu, prawidłowości realizacji zleceń i dyspozycji w podziale na poszczególne Towarzystwa, za pośrednictwem:
 1. Telefonu:
  NN Investment Partners TFI S.A.: 22 541 77 55
  TFI Allianz Polska S.A.: 22 541 79 79
  Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.: 22 541 75 88
 2. Serwisu na stronach poszczególnych Towarzystw
 3. Korespondencyjne na adres:
  ProService Finteco Sp. o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
Reklamacja powinna określać:
 1. dane reklamowanego zlecenia lub dyspozycji ( typ, data złożenia, Fundusz/Subfundusz, wartość zlecenia);
 2. dane Uczestnika (właściciela rejestru);
 3. dane osoby składającej reklamację;
 4. przedmiot reklamacji.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji/ skargi dotyczących działalności Funduszu, Towarzystwa lub innego niż ProService dystrybutora jest uzależniony od Towarzystw, których to reklamacja dotyczy i jest określona w procedurach danego Towarzystwa.
 • W przypadkach przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, odpowiednia informacja z podaniem przyczyny i terminu zakończenia rozpatrywania reklamacji jest przesyłana na adres Uczestnika.
 • Moventum rozpatruje reklamacje dotyczące świadczonych przez siebie usług dystrybucyjnych w terminie 30 dni. W przypadkach przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji odpowiednia informacja z podaniem przyczyny i przewidywanego terminu zakończenia rozpatrywania reklamacji (nie dłuższego jednak niż 60 dni) jest przesyłana do skarżącego.
 • Odpowiedzi na reklamacje / skargi udzielane są przez Moventum Sp. z o.o. pisemnie, chyba że skarżący wskazał inną formę przekazania odpowiedzi.
 • Reklamacje dotyczące działalności Funduszu, Towarzystwa lub innego niż Moventum dystrybutora przekazywane są do odpowiedniej jednostki organizacyjnej agenta transferowego, która zajmuje się ich rozpatrywaniem, zgodnie z określonymi przez Towarzystwo procedurami.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW

Podstawowe zasady postępowania dystrybutora w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informacja, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach:

Zarządzanie konfliktem interesów

Moventum Sp. z o.o. opracowało regulamin wewnętrzny, którego celem jest zapobieganie konfliktom interesów oraz ochrona informacji poufnych w spółce.

Na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o zasadach postępowania podmiotu w przypadku powstania konfliktu interesów.

Konflikt Interesów – okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem dystrybutora lub osoby powiązanej z dystrybutorem a obowiązkiem działania przez dystrybutora w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tego dystrybutora oraz okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami klientów tego dystrybutora,

Osoba Powiązana – osoba wchodząca w skład statutowych organów Moventum Sp. z o.o., wspólnik posiadający co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników, osoba pozostająca z Moventum Sp. z o.o. w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co Moventum Sp. z o.o.

W celu wprowadzenia rozwiązania, mającego na celu identyfikację rzeczywistych Konfliktów Interesów, zarządzanie nimi i ich kontrolę, Moventum Sp. z o.o. zidentyfikował potencjalne Konflikty Interesów, które mogą wystąpić w związku z działalnością Moventum Sp. z o.o.

Zidentyfikowane obszary konfliktów interesów (lista niekompletna):

 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. posiada obiektywny powód lub powód natury finansowej, aby preferować klienta w stosunku do innego klienta;
 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. otrzyma od osoby innej niż klient korzyść majątkową, inną niż standardowe opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta;
 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. może uzyskać korzyść, albo uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez klienta;
 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta i może ona być rozbieżna z interesem klienta;
 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. prowadzi taką sama działalność jak działalność prowadzona przez klienta lub pracownik Moventum Sp. z o.o. prowadzi taka samą działalność jak Moventum Sp. z o.o.;
 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. wykorzystuje informacje dotyczące jednego klienta w celu pozyskania korzyści lub uniknięcia straty dla drugiego klienta;
 • Moventum Sp. z o.o. lub pracownik Moventum Sp. z o.o. wykorzystuje informacje poufne w celu uzyskania korzyści, uniknięcia straty.

Przyjęte metody i procedury zarządzania konfliktami interesów

Moventum Sp. z o.o. zapewnia swoim pracownikom niezależność w świadczeniu usług, polegających na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy lub tytułów uczestnictwa funduszy, poprzez zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej, rozdzielnie funkcji jednostki prowadzącej działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa od jednostek odpowiedzialnych za czynności agenta transferowego Moventum Sp. z o.o., oraz odpowiednią politykę wynagrodzeń, co zapobiega konfliktom interesów, a w razie ich wystąpienia zapewnia ochronę Klientów przed ich szkodliwym wpływem.

Moventum Sp. z o.o. kontroluje także podejmowanie innej działalności zarobkowej / społecznej przez pracownika Moventum Sp. z o.o. oraz przyjmowanie prezentów / świadczeń w postaci materialnej lub niematerialnej, a także inwestycje własne pracowników.

Moventum Sp. z o.o. zapewnił, ze klient podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz o złożeniu danego zlecenia/dyspozycji.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych

Każdy pracownik Moventum Sp. z o.o. zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, nieujawniania i niewykorzystywania informacji uzyskanych w ramach pracy do innych celów niż należyte wykonanie obowiązków pracowniczych.

Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich Informacji Poufnych pozyskanych

w trakcie świadczenia pracy w Moventum Sp. z o.o.

Obowiązek wymieniony powyżej wiąże bezterminowo pracowników również po ustaniu stosunku pracy pomiędzy pracownikiem Moventum Sp. z o.o. a Moventum Sp. z o.o.

Moventum Sp. z o.o. wdrożyło rozwiązania techniczne i organizacyjne, których celem jest ograniczenie dostępu do informacji tylko do osób do tego uprawnionych.

Sposoby zarzadzania konfliktem interesów w przypadku jego wystąpienia:

Mając na uwadze, że organizacja oraz regulacje wewnętrzne Moventum Sp. o.o. zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta – Dystrybutor ma obowiązek przyjąć zlecenie od Klienta. Jeżeli przed przyjęciem pierwszego zlecenia od Klienta lub po jego przyjęciu pracownik Dystrybutora uzna, że w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa dla Klienta wystąpił konflikt interesów – ma obowiązek zawiadomić o tym swojego przełożonego, który może wydać decyzję o przekazaniu Klientowi informacji o wystąpieniu takiego przypadku, niezależnie od faktu, że nie doszło do naruszania interesu Klienta. Informację przekazuje się Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji, a zakres i sposób przedstawiania danych powinien być dostosowany do kategorii klienta detalicznego.

Jeżeli Pracownik Dystrybutora posiada wiedzę, że pomiędzy nim a klientem występuje konflikt interesów, niezwłocznie informuje o tym swojego bezpośredniego przełożonego, który obowiązany jest odsunąć tego Pracownika od obsługi Klienta.

W każdym przypadku stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów – Pracownik Dystrybutora zawiadamia o tym swego przełożonego, który monitoruje czy realizacja usługi pośrednictwa została wykonana zgodnie z obowiązującymi Dystrybutora procedurami i przepisami prawa i czy nie doszło do naruszenia interesu Klienta.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJE DODATKOWE

Zasady traktowania klientów – ogólne

Dystrybutor traktuje wszystkich klientów jako klientów detalicznych.

Wniosek o zmianę statusu klienta:

Klient inny niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a–m ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi może wystąpić do Dystrybutora z wnioskiem o traktowanie go jak klienta profesjonalnego w postaci pisemnej bezpośrednio w POK lub przesłać na adres korespondencyjny wskazany w pkt 3) powyżej. Wniosek może zostać uwzględniony wyłącznie w przypadku, gdy taki klient spełnia wszystkie następujące warunki:

 • zawierał transakcje nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa o znacznej wartości, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
 • wartość portfela jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa tego klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;
 • pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa.
Zasady traktowania klientów – w przypadku uwzględnienia wniosku o traktowanie klienta jak klienta profesjonalnego:
 • Informacje kierowane przez Dystrybutora do klienta profesjonalnego, w tym informacje upowszechniane przez Dystrybutora w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, a także te które mogą stanowić podstawę podjęcia przez klientów decyzji o skorzystaniu z danej usługi, nie muszą zawierać takiego zakresu danych, ani nie muszą być przedstawione w taki sposób, aby mogli oni zrozumieć specyfikę danej usługi i będącego przedmiotem danej usługi instrumentu finansowego oraz związane z nim ryzyko, w szczególności nie muszą zawierać w formie ujednoliconej informacji o:
  • podmiocie oraz świadczonych przez niego usługach;
  • instrumentach finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez podmiot;
  • kosztach i opłatach związanych z usługami świadczonymi przez podmiot.
 • Dystrybutor nie musi przeprowadzać testu odpowiedniości wobec klienta profesjonalnego, jeśli uzna, że posiada on niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka związanego z danymi jednostkami uczestnictwa, tytułami uczestnictwa lub świadczonymi usługami.

Akty prawne, poniżej adres łącza internetowego:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/akty_prawne_sektor_kapitalowy

Poniżej przedstawiamy łącze elektroniczne do platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów pragnących pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w związku z internetowym zawarciem umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego dostarczanego przez Moventum Sp. z o.o.:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

O ile wiążące Państwa z Moventum Sp. z o.o. umowy przewidują możliwość pozasądowego rozwiązania ewentualnych sporów przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, podajemy adres łącza internetowego:
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne

Moventum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa